Bài giảng Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ: Chương 3 - Đại học Ngoại thương

Chương 3 trình bày về ngân hàng và các nghiệp vụ ngân hàng. Kết cấu chương này gồm các nội dung cụ thể như: Lý luận chung, ngân hàng trung ương, ngân hàng thương mại, các nghiệp vụ của ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng phi ngân hàng. Mời tham khảo.