Bài giảng Marketing tới khách hàng tổ chức - Chương 2: Hành vi mua của khách hàng tổ chức

Nội dung bài giảng gồm 5 phần: Nhận diện khách hàng tổ chức, Đặc điểm của thị trường khách hàng tổ chức, trung tâm mua và vai trò của các thành viên, hành vi mua và quá trình ra quyết định mua của khách hàng tổ chức, mối quan hệ giữa hành vi mua của khách hang tổ chức và hoạt động marketing của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm thêm về chi tiết.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)