• Bài giảng Quản trị và marketing dịch vụ công: Chương 1 - PhD. Nguyễn Thị Mai Anh

  Bài giảng Quản trị và marketing dịch vụ công: Chương 1 - PhD. Nguyễn Thị Mai Anh

  Bài giảng Quản trị và marketing dịch vụ công: Chương 1 Tổng quan về Quản trị và marketing dịch vụ công cung cấp cho người học những kiến thức như: Dịch vụ và dịch vụ công; Quản trị dịch vụ công; Marketing dịch vụ công; Thách thức của marketing DV công. Mời các bạn cùng tham khảo!

   37 p tgu 30/08/2021 10 0

 • Bài giảng Quản trị và marketing dịch vụ công: Chương 5 - PhD. Nguyễn Thị Mai Anh

  Bài giảng Quản trị và marketing dịch vụ công: Chương 5 - PhD. Nguyễn Thị Mai Anh

  Bài giảng Quản trị và marketing dịch vụ công: Chương 5 Chất lượng dịch vụ cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khoảng cách dịch vụ; Kỳ vọng của khách hàng đối với dịch vụ; Cảm nhận của khách hàng đối với dịch vụ; Khắc phục sự cố. Mời các bạn cùng tham khảo!

   19 p tgu 30/08/2021 9 0

 • Bài giảng Quản trị và marketing dịch vụ công: Chương 2 - PhD. Nguyễn Thị Mai Anh

  Bài giảng Quản trị và marketing dịch vụ công: Chương 2 - PhD. Nguyễn Thị Mai Anh

  Bài giảng Quản trị và marketing dịch vụ công: Chương 2 Chiến lược và môi trường hoạt động dịch vụ công cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về chiến lược; Môi trường hoạt động của dịch vụ công; Hành vi của khách hàng sử dụng DV công. Mời các bạn cùng tham khảo!

   40 p tgu 30/08/2021 6 0

 • Bài giảng Quản trị và marketing dịch vụ công: Chương 4 - PhD. Nguyễn Thị Mai Anh

  Bài giảng Quản trị và marketing dịch vụ công: Chương 4 - PhD. Nguyễn Thị Mai Anh

  Bài giảng Quản trị và marketing dịch vụ công: Chương 4 Marketing mix đối với dịch vụ cung cấp cho người học những kiến thức như: Thiết kế dịch vụ; Định giá dịch vụ; Phân phối dịch vụ; Truyền thông dịch vụ; Con người trong dịch vụ; Quy trình dịch vụ; Yếu tố hữu hình. Mời các bạn cùng tham khảo!

   38 p tgu 30/08/2021 6 0

 • Bài giảng Quản trị và marketing dịch vụ công: Chương 3 - PhD. Nguyễn Thị Mai Anh

  Bài giảng Quản trị và marketing dịch vụ công: Chương 3 - PhD. Nguyễn Thị Mai Anh

  Bài giảng Quản trị và marketing dịch vụ công: Chương 3 Phân khúc, lựa chọn và định vị dịch vụ cung cấp cho người học những kiến thức như: Phân khúc thị trường; Lựa chọn thị trường mục tiêu; Định vị và bản đồ định vị. Mời các bạn cùng tham khảo!

   13 p tgu 30/08/2021 9 0

 • Bài giảng Quản trị và marketing dịch vụ công: Chương 6 - PhD. Nguyễn Thị Mai Anh

  Bài giảng Quản trị và marketing dịch vụ công: Chương 6 - PhD. Nguyễn Thị Mai Anh

  Bài giảng Quản trị và marketing dịch vụ công: Chương 6 Năng suất dịch vụ và quản lý nhu cầu cung cấp cho người học những kiến thức như: Nâng cao năng suất – khách hàng; Nâng cao năng suất – quản lý nhu cầu khách hàng; Các yếu tố quyết định nhu cầu; Điều tiết nhu cầu thông qua hàng đợi và đặt trước. Mời các bạn cùng tham khảo!

   12 p tgu 30/08/2021 8 0

 • Giáo trình Quản trị học - TS. Trương Quang Dũng

  Giáo trình Quản trị học - TS. Trương Quang Dũng

  Giáo trình được biên soạn nhằm hệ thống các kiến thức cơ bản của quản trị học dưới dạng đơn giản và dễ hiểu để giúp sinh viên nắm được dễ dàng nhất những nội dung chủ yếu của quản trị học. Sau này, trong suốt quá trình làm việc của mình, mỗi sinh viên sẽ có nhiều cơ hội để tìm hiểu thêm những vấn đề phức tạp của quản trị...

   146 p tgu 30/08/2021 9 0

 • Bài giảng Marketing căn bản (Marketing principles) - PGS.TS. Phạm Thị Huyền

  Bài giảng Marketing căn bản (Marketing principles) - PGS.TS. Phạm Thị Huyền

  Bài giảng Marketing căn bản trang bị cho sinh viên những hiểu biết căn bản nhất về khoa học marketing, bản chất các công cụ marketing hỗn hợp và bước đầu biết vận dụng những kiến thức đó để hình thành và thông qua các quyết định marketing; giúp sinh viên có được những kiến thức nhằm bước đầu liên hệ những vấn đề lý thuyết Marketing với...

   72 p tgu 30/08/2021 11 0

 • Bài giảng học phần Marketing căn bản

  Bài giảng học phần Marketing căn bản

  Bài giảng Marketing căn bản gồm 10 chương, trang bị cho sinh viên những hiểu biết căn bản nhất về khoa học marketing, bản chất các công cụ marketing hỗn hợp và bước đầu biết vận dụng những kiến thức đó để hình thành và thông qua các quyết định marketing; bước đầu liên hệ những vấn đề lý thuyết Marketing với thực tiễn kinh doanh ở Việt Nam.

   115 p tgu 30/08/2021 9 0

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực (Human Resource Management) - ThS. Vũ Mạnh Cường

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực (Human Resource Management) - ThS. Vũ Mạnh Cường

  Bài giảng gồm 8 chương với những nội dung chính sau: Chương 1 - nhập môn quản trị nguồn nhân lực, chương 2 - phân tích công việc, chương 3 - hoạch định nguồn nhân lực, chương 4 - tuyển dụng, chương 5 - đào tạo và phát triển nhân viên, chương 6 - đánh giá hiệu quả làm việc cho nhân viên, chương 7 - chính sách tiền lương, chương 8 - tạo động lực làm...

   109 p tgu 30/08/2021 10 0

 • Bài giảng môn học Quản trị kênh phân phối - ThS. Hà Thị Kiều Oanh

  Bài giảng môn học Quản trị kênh phân phối - ThS. Hà Thị Kiều Oanh

  Bài giảng Quản trị kênh phân phối gồm có 7 đơn vị bài học với những nội dung chính sau: Bài 1: tổng quan về phân phối; bài 2: cấu trúc kênh phân phối; bài 3: môi trường kênh phân phối; bài 4: thành viên trong kênh; bài 5: tổ chức và quản lý kênh; bài 6: tác động của công nghệ thông tin đến hoạt động phân phối; bài 7: nhượng quyền.

   43 p tgu 30/08/2021 10 0

 • Bài giảng Quản trị học - ThS. Vũ Mạnh Cường

  Bài giảng Quản trị học - ThS. Vũ Mạnh Cường

  Bài giảng gồm 9 chương, cung cấp cho sinh viên những kiến thức về quản trị như: Tổng quan về quản trị, sự phát triển các lý thuyết quản trị, môi trường quản trị, quyết định quản trị, chức năng hoạch định, chức năng tổ chức, chức năng điều khiển, chức năng kiểm tra. Mời các bạn cùng tham khảo.

   214 p tgu 30/08/2021 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số