Bài giảng Marketing tới khách hàng tổ chức - Chương 3: Lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị

Nội dung của chương này sẽ cung cấp cơ sở xác lập chiến lược nhằm giúp xác định khách hàng mục tiêu thông qua các tiêu thức phân đoạn cũng như các phương pháp phân đoạn vĩ mô hay vi mô. Đồng thời sẽ hình dung sáu bước của tiến trình phân đoạn khác so với thị trường tiêu dùng. Bài giảng với kết cấu nội dung gồm 2 phần: Cơ sở xây dựng chiến lược marketing và phân đoạn, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị