Bài giảng Marketing tới khách hàng tổ chức - Chương 5: Quyết định về giá

Ở chương này, nội dung được soạn thảo tập trung vào những nét đặc trưng của chính sách giá áp dụng cho khách hàng tổ chức với những nội dung cơ bản liên quan tới (1) Vai trò của giá và sự khác biệt của giá giữa thị trường khách hàng tổ chức và thị trường người tiêu dùng; (2) những yếu tố ảnh hưởng tới quyết định giá bán cho khách hàng tổ chức; (3) các phương pháp định giá cơ bản; (4) đặc điểm hành vi trong thỏa thuận giá của khách hàng tổ chức; (5) các chính sách giá thường được áp dụng cho khách hàng tổ chức.