Bài giảng môn Đầu tư tài chính - Chương 1: Tổng quan về đầu tư tài chính

Bài giảng môn Đầu tư tài chính - Chương 1: Tổng quan về đầu tư tài chính. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Những vấn đề chung về đầu tư tài chính, lợi nhuận và rủi ro. Mời các bạn cùng tham khảo.