Bài giảng môn Đầu tư tài chính - Chương 3: Phân tích đầu tư trái phiếu

Bài giảng môn Đầu tư tài chính - Chương 3: Phân tích đầu tư trái phiếu. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Những vấn đề chung, định giá trái phiếu, đo lường lợi suất trái phiếu. Mời các bạn cùng tham khảo.