Bài giảng Nguyên lý quản trị kinh doanh: Chương 2 - Nguyễn Hải Sản

Bài giảng Nguyên lý quản trị kinh doanh - Chương 2: Các hình thức tổ chức doanh nghiệp. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Hoạt động và quyền sở hữu trong các khu vực kinh doanh, các hình thức tổ chức kinh doanh do pháp luật quy định, những thuận lợi và nhược điểm của mỗi hình thức sở hữu, các hình thức tổ chức kinh doanh khác. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.