Bài giảng Olympic học và quản lý chuyên ngành thể dục thể thao: Phần 2 - ĐH Phạm Văn Đồng

(NB) Phần 2 Với mục tiêu cung cấp cho sinh viên những kiến thức về xã hội hoá TDTT cùng các giải pháp. Cách thức xây dựng một đề án phát triển TDTT thành tích cao và thể thao quần chúng, xây dựng hệ thống chỉ tiêu phát triển TDTT quần chúng trong giai đoạn mới, các ý nghĩa về kinh tế TDTT. Đồng thời các kiến thức về Điều khiển học trong quản lý TDTT và ứng dụng điều khiển học để 3 xây dựng một kế hoạch phát triển TDTT.