Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 13: Đòn bẩy tài chính và chính sách vay nợ của doanh nghiệp

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 13 trình bày về đòn bẩy tài chính và chính sách vay nợ của doanh nghiệp. Các nội dung chính trong chương này gồm: Cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp, đòn bẩy tài chính, cơ cấu nguồn vốn tối ưu. Mời các bạn tham khảo.