Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 14: Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 14 trình bày về lợi nhuận và phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp. Các nội dung cụ thể cần tìm hiểu trong chương này gồm: Lợi nhuận của doanh nghiệp, phân phối lợi nhuận và các quỹ của doanh nghiệp. Mời các bạn tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.