Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 16: Quản trị vốn kinh doanh của doanh nghiệp

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 16 trang bị cho người học những hiểu biết về quản trị vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Trong chương này trình bày các nội dung cụ thể như: Tổng quan về vốn kinh doanh của doanh nghiệp, vốn cố định và quản trị vốn cố định, vốn lưu động và quản trị vốn lưu động.