Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 17: Quản trị dòng tiền của doanh nghiệp

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 17 cung cấp các kiến thức về quản trị dòng tiền của doanh nghiệp. Trong chương này sinh viên sẽ tìm hiểu về: Dòng tiền của doanh nghiệp, các yếu tố ảnh hưởng đến dòng tiền của doanh nghiệp, quản trị dòng tiền của doanh nghiệp. Mời tham khảo.