Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 6: Quyết định đầu tư và dòng tiền của dự án đầu tư

Chương 6: Quyết định đầu tư và dòng tiền của dự án đầu tư. Những nội dung chính trong chương gồm: Đầu tư và dự án đầu tư của doanh nghiệp, các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến quyết định đầu tư dài hạn, dòng tiền của dự án đầu tư, các nguyên tắc cơ bản khi xác định dòng tiền của dự án đầu tư.