Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 9: Đầu tư tài chính của doanh nghiệp

Chương 9: Đầu tư tài chính của doanh nghiệp. Những nội dung chính trong chương gồm: Tổng quan về đầu tư tài chính của doanh nghiệp, trái phiếu và đầu tư trái phiếu, cổ phiếu thường và đầu tư cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi và đầu tư cổ phiếu ưu đãi. Mời các bạn cùng tham khảo.