Bài giảng Tài chính tiền tệ

Bài giảng Tài chính tiền tệ bao gồm 8 chương, với các nội dung chính như sau: Những vấn đề lý luận cơ bản về tài chính và tiền tệ; Ngân sách Nhà nước; Ngân hàng trung ương; Tài chính trung gian; Tài chính doanh nghiệp; Tài chính hộ gia đình; Tài chính quốc tế; Thị trường tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo!