Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 13 - Tài chính quốc tế

Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 13 - Tài chính Quốc tế được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về cơ sở hình thành và phát triển tài chính quốc tế; tỷ giá hối đoái; cán cân thanh toán quốc tế; sự khủng hoảng cán cân thanh toán quốc tế; sự di chuyển các nguồn vốn và quản lý nợ nước ngoài; các định chế tài chính quốc tế.