Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh: Chương 2 - ThS. Đào Quốc Phương

Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh - Chương 2 cung cấp kiến thức cơ bản về table. Nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm tables, mở và xem thông tin trong các tables, tạo mới table, tạo relationship giữa các table. Mời các bạn tham khảo.