Bài giảng Toán cho tin học: Chương 3 - ThS. Huỳnh Văn Kha

Bài giảng Toán cho tin học - Chương 3 trình bày về tích phân và ứng dụng. Các nội dung chính trong chương này: Một số bài toán mở đầu, định nghĩa tích phân xác định, định lý cơ bản của phép tính vi tích phân, các phương pháp tính tích phân, một số ứng dụng của tích phân, phương pháp số, tích phân suy rộng. Mời các bạn cùng tham khảo.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)