Bài giảng Toán cho tin học: Chương 4 - ThS. Huỳnh Văn Kha

Chương 5 giúp sinh viên nắm bắt được các kiến thức về chuỗi số và chuỗi lũy thừa. Các nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Dãy số và sự hội tụ, chuỗi số, các tiêu chuẩn hội tụ của chuỗi số, chuỗi lũy thừa. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)