Bài giảng Tự động hóa quá trình sản xuất - Chương 1: Khái quát về tự động hóa quá trình sản xuất

Sau khi học xong Chương 1 Bài giảng Tự động hóa quá trình sản xuất, học viên sẽ nắm được các kiến thức tổng quát về tự động hóa quá trình sản xuất như lắp đặt, khai thác, bảo trì các hệ thống tự động; thiết kế, chế tạo một số hệ thống tự động đơn giản.