Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 3 - Nguyễn Thị Thu Thủy

Bài giảng Xác suất thống kê - Chương 3: Biến ngẫu nhiên nhiều chiều. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm và phân loại biến ngẫu nhiên nhiều chiều, bảng phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên hai chiều rời rạc, hàm phân phối xác suất, hàm mật độ xác suất của biến ngẫu nhiên hai chiều liên tục, tính độc lập của các biến ngẫu nhiên. Mời các bạn cùng tham khảo.