Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 4 - Nguyễn Thị Thu Thủy

Bài giảng Xác suất thống kê - Chương 4: Thống kê - Ước lượng tham số. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Lý thuyết mẫu; ước điểm cho kỳ vọng, phương sai và tỷ lệ; phương pháp ước lượng bằng khoảng tin cậy. Mời các bạn cùng tham khảo.