Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 5 - Nguyễn Thị Thu Thủy

Một dạng khác của quy nạp thống kê là kiểm định giả thuyết thống kê. Đây là một phương pháp quan trọng cho phép giải quyết nhiều bài toán trong thực tế. Nội dung của kiểm định giả thuyết thống kê là dựa vào mẫu cụ thể và các quy tắc hay thủ tục quyết định dẫn đến bác bỏ hay chấp nhận giả thuyết của tổng thể. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng chương 5: Kiểm định giả thuyết thống kê để biết thêm nội dung chi tiết.