Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 6 - Nguyễn Thị Thu Thủy

Bài giảng Xác suất thống kê - Chương 6: Phụ lục các bảng số. Chương này gồm có các bảng phụ lục sau: Phụ lục 1: Giá trị hàm Gao-xơ; phụ lục 2: Giá trị hàm Láp-la-xơ; phụ lục 3: Giá trị hàm phân phối chuẩn tắc; phụ lục 4: Giá trị phân phối Student; phụ lục 5: Giá trị hàm khối lượng xác suất Poa-xông.