Bài viết Thái độ học tập môn Cơ học kết cấu của sinh viên trường Đại học Xây dựng

Bài viết đề cập đến kết quả nghiên cứu thực trạng thái độ học tập môn Cơ học kết cấu của sinh viên trường Đại học Xây dựng cũng như một số khuyến nghị nhằm tích cực hóa thái độ học tập môn học này cho sinh viên.