Bài viết Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) - sự phát triển của nội hàm và xu hướng nghiên cứu

Bài viết này bàn về mặt lý luận của khái niệm CSR, đi từ nền tảng triết lý đến khái niệm và định nghĩa CSR, đo lường CSR, một số công trình nghiên cứu thực nghiệm về CSR và những điểm còn chưa hoàn thiện trong các công trình đó, khoảng trống nghiên cứu và xu hướng nghiên cứu hiện nay của chủ đề CSR.