Biển trong văn chương Việt Nam

Trong suốt diễn trình văn học Việt Nam, biển là một trong những nguồn cảm hứng, đồng thời cũng là hình tượng nghệ thuật cơ bản. Biển là một khách thể thẩm mỹ, là đối tượng nhận thức, vừa là biểu tượng đa nghĩa. Từ văn học dân gian cho đến văn học viết, hình tượng biển vừa mang những nét cố định như giàu đẹp, hào phóng, hiểm nguy, thử thách; vừa lu n có sự vận động và biến hóa thú vị do gắn với sự thay đổi trong nhận thức, tâm thế của nhân dân về biển.