Ebook Bài tập Hóa học 10: Phần 2 - Nguyễn Xuân Trường (chủ biên)

Phần 2 của cuốn Bài tập Hóa học 10 sẽ giúp các bạn biết cách giải những bài tập về nguyên tử; bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa  học và định luật tuần hoàn; liên kết hóa học; phản ứng oxi hóa khử; nhóm halogen; oxi - lưu huỳnh; tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học. Mời các bạn tham khảo.