Ebook Công nghệ vật liệu khoáng cách âm - cách nhiệt: Phần 2

Tiếp nối phần 1, mời các bạn cùng tham khảo phần 2 cuốn sách "Công nghệ vật liệu khoáng cách âm - cách nhiệt" sau đây. Cuốn sách còn giúp cho các kĩ sư công nghệ xây dựng, các kĩ sư xây dựng, các nhà sản xuất vật liệu nhẹ và cấu kiện hiểu biết sâu hơn, sử dụng có hiệu quả hơn vật liệu cách âm, cách nhiệt, chống cháy.