Ebook Đại số và Hình học giải tích: Phần 2

Phần 2 cuốn sách "Đại số và Hình học giải tích" gồm nội dung chương 5 và chương 6, trình bày ánh xạ tuyến tính và dạng toàn phương; hình học giải tích. Tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.