Ebook Hiệu trưởng trường THCS với vấn đề giáo dục Giá trị sống - Kỹ năng sống và giao tiếp ứng xử trong quản lý: Phần 2

Nội dung chính trong phần 2 của cuốn tài liệu này gồm có: Mô đun 1 - Hiệu trưởng trường THCS với vấn đề giáo dục giá trị sống trong giai đoạn hiện nay, mô đun 2 - Hiệu trưởng trường THCS với vấn đề giáo dục kỹ năng sống trong giai đoạn hiện nay, mô đun 3 - Kỹ năng giao tiếp ứng xử của Hiệu trưởng trường THCS trong công tác quản lý. Mời các bạn cùng tham khảo.