Ebook Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu: Phần 2 - Ngọc Quỳnh, Hồng Lam

Trước tình trạng tham nhũng và những tệ nạn xã hội ở nước ta hiện nay, ôn lại những chỉ dẫn của Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu càng thấy rõ ý nghĩa sâu xa, tầm quan trọng và tính thời sự của những lời dạy của Bác Hồ. Quan liêu, tham nhũng “đang thực sự là nguy cơ lớn”, đang ở mức báo động và có thể phát triển hơn nữa cùng với kinh tế thị trường. Cuốn sách sau đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về tư tưởng của Người về vấn đề về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu cũng như thấy Người là tấm gương sáng cho toàn Đảng, toàn dân học tập noi theo. Sách gồm 2 phần, sau đây là phần 2. Mời các bạn cùng tham khảo.