Ebook Hỏi và đáp về Chính sách xoá đói giảm nghèo hỗ trợ việc làm: Phần 1

Nội dung tài liệu gồm những vấn đề phát sinh trong thực trạng xã hội về xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ việc làm ở thành thị cũng như nông thôn, thể hiện qua các câu hỏi và giải đáp trên cơ sở chính tài liệu, pháp luật của Nhà nước. tài liệu còn hệ thống hóa các văn bản, chính tài liệu của Nhà nước theo từng lĩnh vực cụ thể: Chính tài liệu xóa đói giảm nghèo và hỗ trợ việc làm; chính tài liệu đối với vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa,... Mời các bạn cùng tham khảo.