Ebook Miễn phí - Các công ty tài trí nhất kiếm lời ra sao với mức giá bằng 0: Phần 2

Nối tiếp những nội dung ở phần 1, phần 2 của cuốn "Miễn phí - Các công ty tài trí nhất kiếm lời ra sao với mức giá bằng 0" gồm có những nội dung chính sau: Các mô hình truyền thông mới, quy mô của nền kinh tế miễn phí, Kinh tế học miễn phí và thế giới miễn phí, các khu vực kinh tế phi tiền tệ, (đôi khi) lãng phí là hay, tiền nào của nấy,… Mời các bạn cùng tham khảo.