Ebook Quản lý chất lượng thủy sản: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Quản lý chất lượng thủy sản" cung cấp cho người học các kiến thức: Chất lượng thực phẩm, hoạt động quản lý và kiểm tra chất lượng, một số quy định quốc tế và Việt Nam và chất lượng và an toàn thủy sản, một số phương pháp quản lý chất lượng thủy sản.