Ebook Toàn cầu hóa kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế đối với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam: Phần 2

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Toàn cầu hóa kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế đối với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam", phần 2 trình bày các nội dung của chương 3 - Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam dưới tác động của toàn cầu hóa kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế - Quan niệm, thực chất và tiếp cận hệ giải pháp chiến lược.