Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 24): Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

Nối tiếp nội dung của phần 1 'Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 24)", phần 2 trình bày các Nghị quyết của Ban Bí thư về vai trò và trách nhiệm của công đoàn trong sự nghiệp công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội, Nghị quyết của Bộ Chính trị về vấn đề tổng kết kinh nghiệm lịch sử của Đảng,... Mời các bạn cùng tìm hiểu tài liệu này.