Giáo trình Định giá sản phẩm xây dựng - TS. Nguyễn Ngọc Quang

Giáo trình Định giá sản phẩm xây dựng gồm có 9 chương với những nội dung chính sau: Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định hiện hành; tổng quan về công tác định giá xây dựng; phương pháp xác định tổng mức đầu tư và đánh giá hiệu quả đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình; phương pháp xác định định mức, đơn giá xây dựng công trình; phương pháp đo bóc khối lượng và kiểm soát chi phí; phương pháp xác định dự toán xây dựng công trình; lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng; quản lý hợp đồng trong hoạt động xây dựng; thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình.