Giáo trình Ký sinh trùng và bệnh ký sinh trùng thú y: Phần 1

Để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo trong giai đoạn mới - giai đoạn chuyển từ đào tạo theo học chế niên chế sang đào tạo theo học chế tín chỉ, chúng tôi đã biên soạn cuốn giáo trình Ký sinh trùng và bệnh ký sinh trùng thú y. Giáo trình gồm 4 nội dung chính, cập nhập được những kiến thức mới, các kết quả nghiên cứu về ký sinh trùng học thú y, vừa là tài liệu học tập, vừa là tài liệu để sinh viên, đồng nghiệp và bạn đọc tham khảo. Phần 1 của giáo trình sau đây trình bày 2 nội dung chính, đó là: Đại cương về ký sinh trùng và bệnh ký sinh trùng thú y; giun sán ký sinh và bệnh giun sán ở gia súc, gia cầm.