Giáo trình Lý thuyết nhận dạng ứng dụng trong quản lý - GS.TS. Đỗ Hoàng Toàn

Cuốn sách Giáo trình lý thuyết nhận dạng ứng dụng trong quản lý được biên soạn lần này dựa trên việc điều chỉnh giáo trình đã in năm 1994, nhằm cung cấp cho bạn đọc và các bạn sinh viên các kiến thức cơ bản và tương đối có hệ thống về khoa học nhận dạng dưới dạng chuyên đề để ứng dụng trong các hoạt động quản lý. Nội dung giáo trình gồm 3 chương về tổng quan về lý thuyết nhận dạng, nhận dạng các hệ thống đông người trong quản lý, nhận dạng con người trong quản lý.