Giáo trình Mô đun Xây dựng trại sản xuất giống: Phần 2 - Lê Hải Sơn (chủ biên)

Giáo trình Mô đun Xây dựng trại sản xuất giống: Phần 2 trình bày lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, lắp đặt hệ thống sục khí, lắp đặt hệ thống điện. Đây là tài liệu dành cho sinh viên ngành nuôi trồng thủy sản.