Giáo trình Nghiệp vụ kinh doanh lữ hành: Phần 1

Để giúp cho học sinh học chuyên ngành Kinh doanh du lịch khách sạn có tài liệu học tập và đáp ứng yêu cầu của những người mong muốn dược tàm việc tất trong các doanh nghiệp du lịch, giáo trình Nghiệp vụ kinh doanh lữ hành đã được biên soạn với 4 chương nội dung. Phần 1 giáo trình sau đây gồm 2 chương, trình bày khái quát về kinh doanh lữ hành và doanh nghiệp lữ hành, quan hệ giữa các doanh nghiệp lữ hành và các nhà cung cấp sản phẩm du lịch. Mời các bạn cùng tham khảo.