Giáo trình Nhà máy nhiệt điện (Tập 1): Phần 1

Giáo trình Nhà máy nhiệt điện (Tập 1) gồm có 8 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có những chương cụ thể sau: Chương 1: Độ kinh tế nhiệt và các chi tiêu năng lượng của nhà máy điện ngưng hơi, chương 2: độ kinh tế nhiệt và các chỉ tiêu năng lượng của trung tâm nhiệt điện, chương 3: các thông số hơi và việc quá nhiệt trung gian, chương 4: gia nhiệt hồi nhiệt nước cấp. Mời các bạn cùng tham khảo.