Giáo trình Quản trị chất lượng dịch vụ du lịch

Giáo trình Quản trị chất lượng dịch vụ du lịch được chia thành 5 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về chất lượng dịch vụ du lịch; Quản trị chất lượng dịch vụ du lịch; Các hệ thống quản trị chất lượng dịch vụ du lịch; Đánh giá chất lượng dịch vụ du lịch; Các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch.