Giáo trình Tổ chức giám sát và đào tạo tại bộ phận lễ tân

Giáo trình Tổ chức giám sát và đào tạo tại bộ phận lễ tân cung cấp những kiến thức cơ bản và thực tiễn về lĩnh vực giám sát và đào tạo tại bộ phận lễ tân, bao gồm: Những kỹ năng của một người làm công tác giám sát; Giám sát nhân viên, tài sản, các nghiệp vụ, doanh thu và hoạt động bán buồng tại bộ phận lễ tân; Đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên; Xác định nhu cầu đào tạo, lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá đào tạo tại bộ phận lễ tân.