Giáo trình Toán giải tích (Tập 1) - NXB Giáo dục

Bộ giáo trình Toán mới này, với nhiều bài tập có lời giải, được biên soạn dành cho sinh viên giai đoạn I các trường đại học công nghệ quốc gia (năm thứ 1 và năm thứ 2, mọi chuyên ngành), cho sinh viên giai đoạn I đại học khoa học và cho các thí sinh dự thi tuyển giáo sư trung học phổ thông. Dưới đây là Tập 1 Giải tích 1 - Giải tích năm thứ nhất. Giáo trình gồm 2 phần: Phần thứ nhất là phần nội dung giáo trình, phần thứ hai gồm chỉ dẫn và trả lời của các bài tập.