Hệ thống ô ngăn hình mạng Neoweb trong công nghệ gia cố nền đất các công trình giao thông và thủy lợi

Bài viết trình bày về phạm vi áp dụng, khả năng làm việc của nền được gia cố bằng hệ thống Neoweb. Cũng trong bài báo, tác giả đã so sánh giải pháp về kết cấu, hiệu quả về mặt kinh tế, hiệu quả về mặt môi trường trong xây dựng đường, xây dựng đập giữa kết cấu thông thường với kết cấu sử dụng công nghệ Neoweb.