Khảo sát công suất phát xạ của chấn tử khe trên anten mạng khe

Bài viết trình bày cơ sở nguyên lý công suất phát xạ của chấn tử khe và được minh họa hình ảnh mô phỏng trên phần mềm CST 2011. Việc phân tích công suất phát xạ chấn tử khe sẽ là tiền đề tiếp theo cho việc nghiên cứu chế tạo anten mạng khe.