Khảo sát hoạt tính cường độ của cát nghiền và ảnh hưởng của nó đến tính chất vữa cát nghiền-xi măng OPC FiCO

Nghiên cứu này khảo sát hoạt tính cường độ của cát nghiền mịn ở các dải hạt